Formacja

Etapy formacji

Aspirantat

Jest początkowym etapem rozeznawanie przez młodą osobę powołania zakonnego w duchu klaretyńskim. Może być realizowany we wspólnocie lub we własnym środowisku w kontakcie z osobą odpowiedzialną za formację na tym etapie. Czas jego trwania nie jest ściśle określony.

Postulat

Jest etapem formacyjnym poprzedzającym nowicjat. Trwa od 6 miesięcy do dwóch lat. W tym czasie u młodej osoby, pragnącej podjąć życie zakonne dokonuje sie proces poznania i doświadczenia, który poprzez modlitwę, kontakt ze Słowem Bożym, pogłębianie życia chrześcijańskiego oraz dialog, doprowadzi do rozeznania powołania i przejście do nowego stylu życia w nowicjacie.

Nowicjat

Nowicjat, który trwa dwa lata, jest czasem przeznaczonym na przygotowanie się do ślubów zakonnych. W codziennym spotkaniu z Bogiem poprzez Eucharystię, medytację Słowa Bożego, modlitwę Liturgią Godzin, modlitwę osobistą oraz towarzyszenie duchowe nowicjuszka pragnie odkrywać sens daru powołania do życia konsekrowanego.

W tym czasie:

  • stara się rozeznać wolę Boga i przyjąć ją
  • ćwiczy się w praktykowaniu życia według rad ewangelicznych ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, którym w przyszłości będzie ślubowała wierność
  • nadal pogłębia życie chrześcijańskie
  • poznaje i przyswaja sobie życie w duchu klaretyńskim
  • uczy się naśladować Jezusa zgodnie z naszym charyzmatem
  • przygotowuje się do zadań i wymagań klaretyńskiego stylu życia według ducha i nauczania Założycieli.

Nowicjat kończy się złożeniem ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości.

Juniorat

Jest to czas pomiędzy pierwszą a wieczystą profesją zakonną i w naszym Zgromadzeniu trwa on od 5 do 9 lat. W tym czasie juniorystka kontynuuje formację zakonno-apostolską oraz, zgodnie z duchem i misją Zgromadzenia i własnymi redyspozycjami, podejmuje lub kontynuuje formację doktrynalną i zawodową, łącznie z uzyskaniem potrzebnego wykształcenia oraz działanie apostolskie zgodnie z duchem Zgromadzenia.

Etap ten kończy się złożeniem ślubów wieczystych.

Profesja wieczysta

Jest to definitywne powiedzenie Bogu w Duchu Świętym swojego TAK, w Zgromadzeniu Misjonarek Klaretynek. To konsekracja, która sięga korzeniami chrztu i w pełni go wyraża. Na znak zawartego przymierza, profeska przyjmuje obrączkę. Prawdziwa odpowiedź na powołanie jest zadaniem każdego dnia. Każdego dnia na nowo profeska wybiera życie z Panem i dla Pana troszcząc się o swoje życie duchowe oraz relacje we wspólnocie.

Dzięki profesji wieczystej siostra realizuje swoje definitywne oddanie się Bogu w Zgromadzeniu, w duchu posłuszeństwa idąc tam, gdzie zostanie posłana.